Zpráva z Rady rodičů 4.1.2018

Mockrát děkujeme 🙂

Jednání z Rady rodičů při ZŠ Pardubice – Polabiny, Družstevní 305

Datum: 4.1.2018

Výsledky ve sběru starého papíru za rok 2017 – necelých 45 tun, na SRPDŠ 40 tun. Poděkování všem, kteří do školy vozí starý papír a PET lahve. 5.1.2018 od 7:00

 • Vysvědčení ve středu 31.1. – pouze výpisy, nebudou se vracet, v pátek 2.2. – pololetní prázdniny
 • Jarní prázdniny 12.-18.3.2018
 • Zápis do prvních tříd 18.-19.4.2018 od 13:00 do 18:00, plakáty budou včas vyvěšeny
 • Žádost o odklad povinné školní docházky na školní rok 2018/19 nejpozději 19.4.2018 – tj. poslední den zápisu. Veškerou dokumentaci potřebnou k udělení na naší škole dodat vedení školy do konce května 2018
 • Zápisové lístky – vycházející žáci i ti, co se dostanou na gymnázium z 5. Roč. – obdrží proti podpisu u třídních učitelů (5. Ročníky po oznámení o přijetí)
 • Přijímací řízení na víceletá gymnázia 13.4. 2018 (lze podat dvě přihlášky)
 • Rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky v 6. Ročníku – přijímací řízení ve středu 25.4.2018. Pro naše žáky během dopoledne, pro cizí od 14:00. Informativní schůzka 3.4.2018 od 19:00 ve školní jídelně.
 • Dny otevřených dveří 24.-25.1. 2018 v 9:00 a 10:00 nebo dle domluvy
 • Večírek SRPDŠ – 26.1. (vstupenky u pí Vršanské)
 • Mobilní telefony – nelze zakázat o přestávce (Podle zákona nelze zanést do školního řádu, pokud nesouhlasí 100% rodičů. Škola přesto chce motivovat děti aby se o přestávkách věnovali jiným aktivitám)
 • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti na zotavovací pobyty platí 2 roky – pokud se nezměnil zdravotní stav žáka.
 • Metodik prevence – pí Horáková – řeší rizikové chování dětí. (tj chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost – Záškoláctví, Šikana a extrémní projevy agrese, Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, Rasismus, xenofobie, Negativní působení sekt, Sexuální rizikové chování, Prevence v adiktologii, Spektrum poruch příjmu potravin, Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN)
 • Knihovničky na chodbách fungují – doplňování
 • Sběr použitého oleje
 • Volby do školské rady – dnes 17:00-20:00, prosíme všechny rodiče aby odvolili
 • Rekonstrukce pravděpodobně začne v dubnu. Učebny v půlce května, přesun tříd do DDM Alfa – v jednání. Prosba na učitele, aby na toto období soustředili plánování mimoškolních akcí.

V Pardubicích 4.1. 2018                                                                Mgr. Jana Lokvencová, ŘS