Archiv pro rubriku: Všeobecné

Vyšetření v PPP nebo SPC

Vážení rodiče, pokud jdete s dětmi na vyšetření do PPP nebo SPC a jste rozhodnuti přejít do nové školy na Dubinu, je nutné v PPP nebo SPC požádat o změnu adresy školy. Nová adresa zní: Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace, Erno Košťála 870, Pardubice 53012. Bez této nové adresy by vyšetření, které platí pro příští roky, bylo neplatné. Děkujeme Tým Montessori

Schůzka všech rodičů on-line

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na mimořádnou schůzku, alespoň on-line, která se bude konat dne 26. 1. 2021 od 17:00 hodin. Platforma, na které se potkáme, bude ještě včas zveřejněna. Rádi bychom Vás informovali o nových událostech a plánech do budoucna.

První týden školy

Vážení rodiče, po Novém roce nastupují do školy jen první, druhé a třetí třídy z prvního trojročí. Tyto děti mají automaticky přihlášený oběd, pokud byste ho nechtěli, odhlaste ho, prosím. Ostatní třídy + třeťáci od Moniky mají distanční výuku a automaticky odhlášené obědy. Krásné poslední dny v tomto vskutku netradičním roce přeje Tým Montessori

Vážení rodiče dětí a žáků navštěvujících Montessori třídy MŠ a ZŠ,

ráda bych vás všechny pozdravila v předvánočním čase a předala informace Spolku Montessori Pardubice (SMP) o úhradě tradičního finančního daru na vybavení a provoz tříd s výukou podle metod Marie Montessori pro letošní školní rok.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR se letos neuskutečnila řádná členská schůze SMP standardní formou, tedy s osobní účastí členů SMP a hostů – pedagogů – z MŠ a ZŠ. Součástí schůze je, mimo jiné, projednání a schválení rozpočtu na následující období včetně projednání výše daru, které se, vzhledem k aktuální situaci, uskuteční v odloženém termínu v roce 2021 písemnou formou.

Všem rodičům dětí a žáků navštěvujících Montessori třídy MŠ a ZŠ zasílám, prostřednictvím třídních učitelek (za předání velmi děkuji), po projednání s hospodářkou SMP a v souladu s rozpočtem SMP, který plánuje výbor SMP předložit členům SMP ke schválení, následující informace k úhradě daru ve školním roce 2020/2021.

Číslo účtu pro zaslání daru je: 2601113122/2010.

Výše daru zůstává nezměněna: za děti navštěvující MŠ – 2.000 Kč; za děti navštěvující ZŠ – 5.000 Kč. V případě souběžné docházky sourozenců v ZŠ se částka snižuje na 4.500 Kč za jedno dítě. Jako variabilní symbol pro platbu vyplňte část rodného čísla dítěte před lomítkem a ve zprávě pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte a symbol MŠ nebo ZŠ (podle toho, kam dítě chodí). Uvedení těchto údajů je velmi důležité pro správně zařazení platby hospodářkou SMP – proto prosím o vyplnění!

Dar, prosím, uhraďte do konce školního roku, tj. do 30. 6. 2021. V případě, že potřebujete částku rozdělit či zaslat v jiný termín, kontaktujte hospodářku SMP, Markétu Vorlíčkovou, na e-mailové adrese: hospodar@montepce.cz, případně na telefonním čísle: 774 112 432. 

V příloze zasílám formulář Potvrzení o převzetí daru. Chcete-li snížit svůj daňový základ při ročním vyúčtování daně z příjmu, zašlete VYPLNĚNÝ formulář k potvrzení platnosti hospodářce SMP, která vám jej zašle zpět v podobě scanu.

Ráda bych současně poděkovala všem, kteří již finanční dar zaslali.

Závěrem bych vás ráda informovala, že plánovaná členská schůze se uskuteční v náhradním termínu (na počátku roku 2021) písemnou formou. K účasti na členské schůzi (hlasování) budou pozváni členové SMP, kteří své kontaktní údaje uvedli v přihlášce. Informace bude dostupná také na: www.montepce.cz.

Pro další informace mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: predseda@montepce.cz, případně na telefonním čísle: 777 641 371. 

Přeji všem klidné dny a budu se těšit na osobní setkání.  

Martina Petelíková

předsedkyně Spolku Montessori Pardubice

Krásné Vánoční svátky

přejeme vám nádherné Vánoce, plné pohody a lásky. Do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví a harmonie, protkané slunečním svitem. Nádhernou vánoční atmosféru vám posílají děti z Montessori. Podívejte se na videa níže :-). Tým Montessori

Děti nadělují

Vážení rodiče,

minulý víkend jsem přemýšlel nad otázkou, jak se ve škole propojit s vánoční atmosférou a náladou. Hlavou mi kroužily tři myšlenky. 1. Vánoční rozpoložení mysli se nejlépe dostaví, když vánoční náladu sami tvoříme. 2. Ve školním prostředí bylo za mých školních let pravidlem sehrát pro rodiče besídku. 3. O pár let později se mi vzorem besídky stala Besídka divadla Sklep.

Bylo pro mě překvapením, že mnohé děti nevěděly, co slovo „besídka“ znamená. Abych mohl fundovaně obsah již mnohokráte zde uvedeného slova vyložit, zapátral jsem v análech knižních i internetových. I pro mě bylo překvapením, že předchůdcem dnešních školních besídek, tedy zábavného pořadu dětí, byly družné hovory, rozmluvy a rozprávky s tancem a zábavou u českých obrozenců v 19. století. Jedná se o rize české slovo, které bylo pro naše předky téměř programové. Základním významem slova je „přátelský, družný hovor“, až přeneseně jej dnes používáme s přesahem do zahradní architektury (domek, altán, pergola), v žurnalistice (zábavná část novin) či ve věcech spolkových (např. jednatel hospodářské besídky). Pro divadlo Sklep se besídka stala pásmem vtipů, skečů, gagů a písní.

V níže uvedených odkazech je skryt přístup k tajemství, jak si s besídkou poradily děti našeho druhého stupně. Básničky, scénky, písničky a malůvky připravily pro vás, vezměte jejich program jako vánoční dárek. Pracovali pilně, s nadšením a po natočení celého programu si také svorně oddechli, jak si oddechne každý, když vykoná kus poctivé práce.

Původním záměrem bylo propojit šestou i sedmou třídu. To se nepovedlo. Jak jistě víte, obě třídy pracují v průběhu roku v izolaci. Nejenomže jsou od sebe vzdáleny na délku Pardubic, ale odděluje je také dálka mezi internetovým éterem a reálným životem, neb zatímco jedna třída se v daném týdnu schází ve škole, druhá se propojuje on-line. Proto i zde jsou si třídy vzdáleny na pár kliknutí.

Šesťáci vytvořili pravý nefalšovaný besídkový program. Po vzoru „Kdo to napsal, ten to čte“ uslyšíte číst jejich básničky a texty právoplatnými autory. 

Se sedmáky trávím v týdnu času méně, proto je jejich přispění k vánoční atmosféře kratší, však o to více vystupují její přednosti. Krátkost jejich vystoupení je také rovna jejich unavenému entuziasmu, se kterým pracovali. Není se co divit, jsou už věkově starší a jsou ve vleku své současné vývojové fáze. O to více si vážím, že svou práci dotáhli zdárně do konce.

Přeji Vám pokojné svátky

Vítězslav Macek

P. S. Videa na YouTube jsou neveřejná, znamená to, že se k nim dostanete pouze přes tyto odkazy:

Besídka šesté třídy – https://youtu.be/u7NrRX4Vr_o ( pokud by odkaz nefungoval, tak zde: https://www.youtube.com/watch?v=u7NrRX4Vr_o&feature=youtu.be ) 

Rozhlasová hra sedmé třídy – https://youtu.be/p2AmLtJXvy0 ( pokud by odkaz nefungoval, tak zde: https://www.youtube.com/watch?v=p2AmLtJXvy0&feature=youtu.be )

Nová škola

Vážení rodiče, dnes byl jednohlasně Radou města Pardubic zvolen jako ředitel nové Montessori školy pan Mgr. Jan Václavík. Před jednáním Rady, která se konala on-line a byly jsme s Martinou Petelíkovou přizvány, jsme všem členům poslali následující dopis:

Vážený pane primátore a členové Rady města Pardubic,
velmi si vážíme Vaší snahy, ochoty a nelehké práce při realizaci myšlenky zřízení samostatné Montessori základní školy.

Po 16 letech usilovného budování Montessori vzdělávání u nás v Pardubicích se nám skýtá možnost nejenom rozšířit kapacity naší školy. Máme také možnost dalšího rozvoje a zkvalitnění výuky. Podstatný kus práce byl již udělán a za to Vám patří naše velké poděkování. K dokončení celého jedinečného projektu zbývají jen poslední kroky.

Zřízením samostatné základní školy se město Pardubice stane prvním zřizovatelem školy tohoto typu s tak dlouhou tradicí, odborností učitelského sboru a s širokou základnou rodičů a příznivců v celé střední Evropě. Současná škola Montessori, přestože je pod Základní školou – Polabiny, Družstevní 305, se stala pilířem mezi Montessori školami.

Práce ředitele školy Montessori vyžaduje manažerské schopnosti a odbornou připravenost. Vyžaduje stálé vzdělávání se v Montessori pedagogice. Ale především musí vycházet z člověka, který principy této koncepce nejenom zná, ale i praktikuje. Jen tak se o něj může náš pedagogický sbor opřít. Jen tak se může škola dále rozvíjet a stát se prestižní školou svého typu.

Dovolte nám závěrem napsat slova vyjádřená prof. PhDr. Karlem Rýdlem, CSc.: Široká česká odborná veřejnost, ale i světové Montessori instituce v tomto roce, více než kdykoliv předtím, sledují společné úsilí v procesu vzniku naší nové školy. Za prestiží a uznáním, která v tomto smyslu překračuje evropský význam, je už nyní skloňováno jméno města Pardubice. Na Vás i nás společně stojí, ale i padá, idea čistoty Montessori vzdělávacího systému.

K Vašemu rozhodování jsme k Vám s důvěrou a úctou.

Za pedagogy a Spolek Montessori Pardubice: Mgr. Marcela Žáková, Mgr. Martina Petelíková

Prosba

Začínají se množit ze strany rodičů otázky, co v dané situaci podniknout. Nyní všechny žádáme o trpělivost a vyčkání do oficiálního vyhlášení výsledků výběrového řízení. Vše ostatní by mohlo být na úkor realizace nové školy. Děkujeme Tým Montessori😊

Vážení rodiče,

po přečtení této zprávy, mohu za celý Montessori tým prohlásit, že jsme
velmi smutní. Věděli jsme, že se
do výběrového řízení mohou přihlásit i další kandidáti. Až do poslední chvíle
jsme věřili, že bude vybrán člověk, který Montessori pedagogikou žije, vzdělává
se a má odpovídající praxi.

Neoficiálním předběžným výsledkem výběrového řízení
budoucího ředitele se nabouraly naše vize a ideály o opravdové Montessori škole,
kterou jsme zde 16 let budovali.

Víťa Macek rozhodně přípravu nijak nepodcenil. Naopak.
Na úkor své rodiny se již několik měsíců poctivě a velmi svědomitě připravuje.

Stále věříme, že rozhodnutí města Pardubice bude
správné. Vše ještě
projednáváme, s dalšími zprávami se Vám brzy ozveme.

Budete-li mít jakékoli dotazy, kontaktujte prosím nejprve nás: Martinu Petelíkovou a Marcelu Žákovou. 

Za Tým Montessori Marcela Žáková a Martina Petelíková.

Výběrové řízení

Vážení rodiče, 25. 11. jste byli
informováni o tom, že budu účasten výběrového řízení na ředitele nové školy
jakožto jediný kandidát za náš tým učitelů (průvodců Vašich dětí). Konkurz se
uskutečnil v pondělí 7. 12. Radě města byli pro schválení nového ředitele
vybráni dva uchazeči ze čtyř. Mé jméno v návrhu výběrové komise figuruje na
druhém místě. Znamená to, že s největší pravděpodobností bude od 1. 1. jmenován
do funkce ředitele Montessori základní školy v Pardubicích člověk, o jehož
vztahu k práci, kterou zde započala před šestnácti lety Marcela Žáková, nic
nevíme.

Vítězslav Macek

P. S.

Čtyři tisíce let
nazpátek by člověk v mé situaci konal činy pokání. Dodnes máme pro pro tuto
činnost zachována obrazná vyjádření v podobě sypání si popele na hlavu,
roztržení roucha. Úkolem kajících skutků bylo projevit lítost, žal a doznání.
Slovo „kát se“ pochází z praslovanštiny, významově souvisí s pykáním a se
splácením dluhů. Dovolte mi přiznat se, že jsem nebyl na konkurz připraven tak,
abych obstál požadavkům komise. Neznal jsem odpověď na otázku, zda škola
Montessori vznikne jmenováním ředitele, nebo zápisem školy do školského
rejstříku. Nevěděl jsem, jaký orgán města, na základě komisního doporučení,
ředitele schvaluje (nyní již vím, že rada města). Nebyl jsem schopen vědomostně
doložit, co je potřeba, ve věci zápisu do školského rejstříku, zaslat na
krajský úřad… Během své přípravy na konkurz jsem se méně soustředil na
legislativu, kterou lze v praktickém životě nastudovat v relativně krátkém
čase. Má příprava spočívala v prozkoumávání dokonale vytvořeného vzdělávacího
systému. Zaměřil jsem se na hledání strategií, jak spoluvytvářet tým učitelů,
který bude motivován ke stálé snaze se učit a růst společně s dětmi. Promýšlel
jsem, jak vytvářet vazby mezi školou a rodiči. Hledal jsem inspirace, jak
provázat budoucí školu s naším regionem. K těmto tématům jsme se v rámci
výběrového řízení nedostali.

Komise své rozhodnutí
odůvodnila výrokem, že do nové funkce potřebuje člověka manažera. Otázky
směřované k manažerským dovednostem jsem nezaznamenal. Je možné, že se
manažerstvím zabývalo psychologické zkoumání všech uchazečů o týden dříve. Za
můj úspěch by se dala označit modelová situace, při níž jsme měli ve fiktivní
firmě propustit dva zaměstnance a jednoho povýšit na místo vedoucího. Nejdříve
jsme samostatně na papír zapsali námi navrhovaná jména. List jsme později
odevzdali. Následně jsme se měli ve skupině složené z kandidátů na post
ředitele domluvit na konkrétním řešení. Ač byly názory různé, povedlo se mi
diskusí a vhodnými poznámkami realizovat plán, který jsem předem zaznamenal na
přípravný list. Teď by měly zaznít fanfáry.